Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣΠροσφορά: 60.00€ από 204.00€

ΕΞΑΤΟΜΟ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η μνήμη υπήρξε το μέγα πρώτον κεφάλαιον του νοούντος ανθρώπου δια την κατάκτησιν των νέων του δρόμων. Από την ανάγκην της αναπτύξεως του όπλου τούτου εδημιουργήθη η ιστορία. Είναι η γνώσις των δοκιμασμένων δυνάμεων ενός λαού και των εκδηλωμένων του ιδιοτήτων εις τα εμπόδια, τας δοκιμασίας και τας κατακτήσεις κατά το πέρασμα των αιώνων. Χωρίς την γνώσιν του παρελθόντος δεν είναι δυνατόν να μετρήσωμεν τας δυνάμεις του παρόντος, ούτε ν' ατενίσωμεν προς το μέλλον. Και αυτή η γνώσις έχει την αξίαν της συνειδήσεως. Διότι η εξελισσόμενη ζωή φέρει εντός της αναπόσπαστον το παρελθόν, αφού τούτου είναι αποτέλεσμα αι διαμορφούμεναι εις κάθε παρόν δυνάμεις. Λαός που θα ήθελε να κλείση την ιστορίαν του, θα ήτο ως να ήθελε να αρχίση την ζωήν του εκ του χάους. Αλλά δεν εδημιουργήθημεν χθες. Εξεκινήσαμεν από πολύ μακράν. Και αν ηχρηστεύαμεν την μνήμην μας, δεν θα κατεστρέφαμεν το παρελθόν, αφού τούτο υπάρχει αφ' εαυτού εις την κατά πάσαν στιγμήν σύγχρονον κατάστασιν, αλλ' απλώς θα ηγνοούμεν εαυτούς. Αυτήν την έννοιαν της εξυπηρετήσεως της συνειδήσεως των δυνάμεων των λαών έχει η γνώσις της ιστορίας των. (...) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ) 


Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ
Ο ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ
ΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ
ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑΣ
ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΡΧΗΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΥΨΗΛΑΝΤΗΝ
Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥΘΟΝ
Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 
ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ
Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΕΣΚΟΥ
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΕΣΚΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΥΨΗΛΑΝΤΗΝ
Η ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΕΣΚΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ
Ο ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑΝ
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ
Η ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΣΕΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ
Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
Η ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ
Η ΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΟΡΤΥΝΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΧΑΙΑΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΝΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΝ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΦΛΕΓΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΒΑΔΙΑΝ
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Ο ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΑΓΩΝ
ΑΙ ΣΠΕΤΣΑΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Η ΥΔΡΑ ΚΑΙ Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Η ΥΔΡΑ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ
Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ
Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ
Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΜΑΧΜΟΥΤ Β' ΚΑΙ Η ΕΚΡΗΞΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ
Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ
ΣΦΑΓΑΙ ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΕΙΣ
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε'
Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
Ο ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'
ΑΙ ΣΦΑΓΑΙ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ
Η ΡΩΣΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΟΓΓΑΝΩΦ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΛΗΝ
Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΤΤΕΡΝΙΧ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ Α'
ΤΟ ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΑΝΑΚΤΟΒΟΥΛΙΟΝ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ
Η ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΙΚΗ ΡΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΥΛΗΝ
Η ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
Ο ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΚΑΤΑΠΝΙΓΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ
Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΙ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Ο ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΠΑΣΣΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΤΩΝ ΛΑΛΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ
Η ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΚΤΟΝ
Η ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΛΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ
Ο ΚΕΧΑΓΙΑΜΠΕΗΣ ΤΟΥ ΧΟΥΡΣΤ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΟΝ
Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑΤΟΝ
Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΜΒΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ
Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Ο ΕΚΠΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΕΚΤΟΝ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ