Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Πολιτική θεολογίαCarl Schmitt - Politische Theologie

Μετάφραση - σημειώσεις - επιλεγόμενα Παναγιώτης Κονδύλης

Περιεχόμενα

Ι. Ορισμός της κυριαρχίας

ΙΙ. Το πρόβλημα της κυριαρχίας ως πρόβλημα του νομικού τύπου και
ως πρόβλημα της απόφασης

ΙII. Πολιτική θεολογία

IV. Η αντεπαναστατική φιλοσοφία του κράτους (de Maistre, Bonald, Donoso Cortes)